پنجشنبه 6 تير 1398 Thursday 27 June 2019 23 شوال 1440

علل و عوامل عقب ماندگیهای درسی بزرگسالان - صفحه ششم : علل و عوامل مربوط به محتوا و مواد آموزشی

  علل و عوامل مربوط به محتوا و مواد آموزشی:

محتوا و مواد آموزشی اثر عمده ای درپیشرفت یا عدمم پیشرفت یادگیری سواد آموزان بزرگسال دارد چنانچه درتهیه و تدوین مواد آموزشی دقیقا نیازها، تواناییها ، علایق ، امیال و ارزشهای سوادآموزان ملحوظ نشده باشد سواد آموزان نه تنها علاقه ای به خواندن آن مواد یا مطالب نشان نمی دهند بلکه این امر سبب می شود که از حضور در کلاس نیز خودداری می کنند.

بعلاوه اگر محتوای مواد آموزشی در جهت افزایش آگاهیهای مختلف دینی ، اجتماعی ، بهداشتی ، اقتصادی و کسب مهارتهای شغلی و حرفه ای سوادآموزان نباشد و تغییر مطلوب در رفتار آنان ایجاد نکند سوادآموزان ممکن است رغبتی به یادگیری آن مطالب نشان ندهند.

علاوه بر موارد فوق عوامل دیگری نیز موجب می شود که سواد آموزان علاقه ای به یادگیری مواد آموزشی نشان ندهند از جمله :

ـ به کارگیری مطالبی که در زندگی روزمره سوادآموزان مفید نباشد

ـ تناسب نداشتن مطالب با امکانات و توان ذهنی و استعداد سوادآموزان

ـ تازگی نداشتن و جذاب و گیرا نبودن مطالب برای سوادآموزان

ـ منطبق نبودن مطالب با تجارب و دانستنیهای سواد آموزان و نوع زندگی آنان

ـ ارتباط منطقی نداشتن مطالب

ـ انطباق نداشتن مطالب با زمان هر جلسه

ـ مفید نبودن و احساس نیاز نکردن سوادآموزان به مطالب

ـ ارتباط نداشتن مطالب با مسائل مورد توجه سواد آموزان

ـ جنبه کاربردی نداشن مطالب

ـ منطبق نبودن مطالب با حوصله سوادآموزان

ـ ایجاد انگیزه و ذوق و علاقه نکردن در سوادآموزان

ـ بی معنا بودن مطالب برای  سواد آموزان

ـ ارتباط نداشتن و نزدیک نبودن مطالب با مهارتهایی که انتظار آموزش دارند

ـ منطبق نبودن مطالب با خصوصیات مناطق مختلف

ـ پیام نداشتن مطالب

ـ تکرار بودن مطالب 

نوشتن دیدگاه