يكشنبه 3 تير 1397 Sunday 24 June 2018 10 شوال 1439

علل و عوامل عقب ماندگیهای درسی بزرگسالان - صفحه سوم : علل و عوامل مربوط به سوادآموزان

 علل و عوامل مربوط به سوادآموزان:

1ـ علل و عوامل بدنی :

1ـ محدودیت از سلامت عمومی و مناسب نبودن شرایط جسمی

2ـ معایب حسی : کری جزئی ـ کوری جزئی

3ـ اشکالات حرکتی که موجب ایجاد مشکلات سخن گفتن می شوند.

4ـ ناراحتیها و اضطرابهای مربوط به مراکز عصبی

5ـ ناهماهنگی حسی و حرکتی و ادراکی مانند معکوس نویسی و کوری یا کری کلمات

6ـ اضطرابهای زبان و اشکال دردستگاههای سخن گویی مانند لکنت زبان

 

نوشتن دیدگاه