پنجشنبه 16 آذر 1402 Thursday 7 December 2023 24 جمادی‌الاول 1445

تئوریهای انگیزش

تئوریهای انگیزش بر اساس جنبه های رفتار انسانی به سه گروه طبقه بندی می شوند:

الف) تئوری محتوایی که به نیازهای افراد مربوط هستند.

ب) تئوری های فرآیندی که هم عناصر مفهومی و هم شناختی را در بر می گیرد.

ج) تئوری تقویت که اصول یادگیری را مدنظر قرار می دهند.

تئوری محتوایی می کوشند که عواملی را که موجب برانگیخته شدن افراد می شوند را دقیقا مشخص سازند. در این تئوری ها نیازها و محرکهایی که موجب انگیزش می شوند و همچنین نحوه ارضای انها در سازمانها مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. در مکتب مدیریت علمی ، پول و پاداشهای مادی به عنوان ابزارهای اصلی  انگیزش عنوان شده اند و در مکتب مدیریت روابط انسانی نیازهای غیرمادی چون نیاز به محبت و صمیمیت حرمت و احترام و نحوه سرپرستی اساس انگیزش کارکنان قلمداد شده اند همان طور که ملاحظه می شود که در این تئوریها تلاش بر آن بوده که عوامل موثر در انگیزش کارکنان دقیقا مشخص شده و بیان کردند اما تئوریهای فرآیندی بیشتر به جریان و فرآیند انگیزش افراد تاکید شده است.

« به طور کلی تئوریهای فرآیندی به دنبال بیان و تشریح فرآیند و جریان کلی انگیزش در افراد انسانی هستند »  (الوانی 1372 ص 128 ) 

نوشتن دیدگاه