پنجشنبه 16 آذر 1402 Thursday 7 December 2023 24 جمادی‌الاول 1445

تفاوت هدف و انگیزه

گاهی هدفها را با انگیزه ها اشتباه می گیرند. هدفها نتایج مطلوبی هستند که رفتار در جهت آنها هدایت می شود تحقق یافتنن هدفها، مستلزم رفتار هدایت شده است اما آنچنان که گفته شد انگیزه ها به یک وضع درونی اشاره می کنند که رفتار را در جهت هدفها ، فعال و هدایت می کنند تشخیص انگیزه ها از هدفها مفید است.

اولا یک هدف واحد می تواند انگیزه های متنوعی را ارضا کند مثلا دستیابی به مهارت خواندن و نوشتن در حد مطلوب می تواند انگیزه های متنوعی را ارضا نماید و دیگر اینکه یک انگیزه واحد می تواند رفتار را در جهت هدفهای متنوعی فعال و هدایت کند

به عوان مثال برخی از افراد که واجد انگیزه قوی موفقیت هستندممکن است نیاز به موفقیت را با کار و فعالیت بیشتر ارضا کنند در حالیکه دیگران همین انگیزه را از طریق کار با کیفیت بهتر برآورده سازند. بنابراین هدفها و انگیزه ها مفاهیمی مربوط ولی متفاوت هستند و هر دو در رفتار افراد منعکس می شوند.

علاوه بر این هدفها بیرون فرد قرار دارند که گاهی از آنها به عنوان پاداشهای مورد انتظار که انگیزه ها را به سوی خود معطوف می سازد یاد می کنند روانشناسان غالب این هدفها را داعیه یا محرک می نامند( هرسی وبلانچارد 1995 ص 18) 

نوشتن دیدگاه