سه شنبه 8 اسفند 1402 Tuesday 27 February 2024 17 شعبان 1445

ماهیت و تعریف انگیزش و انگیزه

انگیزش شاید یکی از متداول ترین و وسیع ترین مطالعات مفاهیم روانشناختی است کاربرد تئوریهای انگیزش در سایر ریشه های از قبیل یادگیری ، شخصیت رفتار کارکنان و رضایت شغلی ترکیبب شده است در یک چنین موقعیتی انگیزش در ورای تئوری به صورت یک منبع مدیریتی مفید و قابل استفاده برای شکل دادن رفتار به وجود می آید.

چهارچوب تئوری انگیزش بر فهم و پیش گویی زیربنای عقلانی رفتار انسانی متمرکز شده است کاربرد جبرانی از انگیزش به مداخله فعال به منظور اصلاح کردن و تغییر دادن و توسعه دادن پاسخهای رفتاری مطلوب تاکید می کند(سنگر 1990 )

اصلاح (انگیزش) عبارت است از تمام عوامل درونی (آگاهانه و ناآگاهانه) آماده کننده انسان به منظور تحقق بخشیدن به بعضی از اعمال و گرایش ها و اهداف.

انگیزه: عاملی است درونی که رفتار شخص را بر می انگیزد و جهت می دهد و آن را هماهنگ می سازد انگیزه را به طور مستقیم نمی توان مشاهده کرد ولی وجود آن را از روی رفتار شخص می توان استنباط کرد.

درتعریف انگیزش ، توجه به سه مولفه یا جزء بسیار مهم است جزء اول مربوط به انرژی یا نیرودهی به رفتار است که رفتار انسان را فعال می کند . علائم یا نشانه های محیطی خاطره ها و نیز پاسخهای عاطفی که افراد را برای رفتار معینی هدایت می نماید در این جزء قرار می گیرد.

جزء دوم مربوط به هدف است که رفتار فرد را هدایت می کند و یا به آن جهت می دهد به قول لاولر یکی از خصوصیات رفتار انگیخته هدف ـ مدار بودن آن است (هوی و میکل 1370 ص 269)

جزء سوم به بقاء و دوام رفتار توجه دارد و تداوم آن را موجب میگردد رفتار فوق تداوم پیدا می کند که عواملل محیطی ، جهت و شدت سائقها و نیروهای فرد را تقویت کنند. 

نوشتن دیدگاه