پنجشنبه 16 آذر 1402 Thursday 7 December 2023 24 جمادی‌الاول 1445

عوامل موثر بر یادگیری

یکی از مهمترین انگیزه ههای اجتماعی که یادگیری را تحت تاثیر قرار می دهند انگیزه پیشرفت است. انگیزه پیشرفت عبارتند از گرایش همه جانبه ارزیابی عملکرد خود با توجه بهه عالی ترین معیارها برای موفقیت در عملکرد برخورداری که همراه با موفقیت در عملکرد است(ضر، رولند، گولدلر )

دیویدمک کلند و همکارانش (1953 ) نشان داده اند که انگیزه پیشرفت می تواند یادگیری را تسهیل کند افرادی که انگیزه پیشرفت زیادی داشته اند با کوشش و جدیت بیشتری به تحصیل پرداختهه اند لذا انگیزه به تحصیل و انگیزه پیشرفت در ارتباط تنگاتنگی قرار دادند.

مک کلند(1953) انگیزش را شامل انتظارات آموخته ای در مورد هدفها میداند انتظار اینکه هدف بخصوص واکننش هیجانی مطبوع یا نامطبوع ایجاد خواهند کرد انسان به دنبال هدفهایی می رود که در گذشته آنها را مطبوع یافته است و از نزدیک شدن به هدفهایی که در گذشته ایجاد کرده اند پرهیز می کنند به این ترتیبب مک کلند تمام انگیزه ها را آموخته شده تلقی میکند.

گیج و برلایند انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل شبیه کرده اند ددر این مقایسه نیرو و جهت مفاهیم عهده انگیزش هستند (گیج و برلایند 1984)

به طور کلی عوامل را که انگیزه به تحصیل تاثیر دارد می توان به شش دسته به شرح زیر تقسیم کرد.

نوشتن دیدگاه